Zespół promocji programu ,,Przedszkole Promujące Zdrowie”

Kamila Czyżewska- dyrektor

Koordynator:

Dominika Krysztofik (d.krysztofik@p40.edu.gdansk.pl)

Zadania koordynatora w przedszkolu:

Upowszechnianie koncepcji promocji zdrowia i PPZ wśród pracowników oraz rodziców dzieci.

· Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności przedszkola i sojuszników w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.

· Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, plano­waniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.

· Kierowanie pracą zespołu promocji zdrowia.

· Prowadzenie dokumentacji działań przedszkola w zakresie promocji zdrowia.

· Współdziałanie z koordynatorami z innych przedszkoli oraz koordynatorem wojewódzkiej/re­jonowej sieci PPZ i SzPZ.

· Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

Zadania i organizacja pracy zespołu promocji programu ,,Przedszkole Promujące Zdrowie” w przedszkolu:

· Wspieranie pracy koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników.

· Organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia.

· Prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy zespołu.

· Zespołowe podejmowanie decyzji.

· Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.

· Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.

· Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem.

· Planowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy.

· Spotkania otwarte – „każdy mile widziany”.

· Praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników.