Deklaracja dostępności Przedszkole nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Przedszkole nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Czyżewska: sekretariatPRS40@edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 559 00 25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Przedszkola nr 40 przy Alei Rzeczypospolitej 11A w Gdańsku – od strony Gdańska Głównego można dojechać tramwajem linii 2, 4, 5, 8 do pętli tramwajowej Gdańsk Zaspa. Odległość od przystanku wynosi około 350 m. Od strony Jelitkowa można dojechać tramwajem linii 2, 4, 8 do pętli tramwajowej Gdańsk Zaspa, odległość od tego przystanku to około 350 m. Dostępne jest również połączenie linią autobusową 227 od strony Gdańska Wrzeszcza Galeria Bałtycka. Przystanek mieści się niedaleko II US, odległość od przystanku do budynku to około 300 m. Można dojechać również do SKM Przymorze od strony Gdańska i Gdyni. Następnie autobusem linii 149, 199 do przystanku na ulicy Kołobrzeskiej, który oddalony jest od budynku około 500 m. Opis ogólny budynku: Siedzibą przedszkola jest budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny na osiedlu Przymorze Wielkie, z pięknie utrzymanym ogrodem z nowoczesnym sprzętem rekreacyjnym dostosowanym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i dużą ilością zieleni. W placówce funkcjonują 3 oddziały. Sale dydaktyczne są jasne, kolorowe, wyposażone w odpowiedni sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz łazienki. Posiadamy salę gimnastyczną i salę doświadczania świata, dwa gabinety terapii logopedycznej oraz gabinet psychologa.

Informacje dodatkowe

Wiele uwagi poświęcamy racjonalnemu żywieniu dzieci. Kuchnia przedszkolna przygotowuje smaczne, zdrowe posiłki, przestrzegane są diety dzieci z alergiami pokarmowymi. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosuje nowatorskie metody pracy. Zajęcia odbywają się w małych grupach co umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka. Jesteśmy przedszkolem otwartym na współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia