• pomoc i wsparcie psychologiczne 
  • zajęcia  indywidualne z neurologopedą, psychologiem i fizjoterapeutą
  • zajęcia dydaktyczno-wychowawacze prowadzone w grupie prowadzone przez oligofrenopedagoga

W naszej placówce organizowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.Przyjmujemy dzieci na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W ramach wczesnego wspomagania oferujemy dzieciom wielospecjalistyczną pomoc :

- fizjoterapię

-terapię neurologopedyczną

-terapię psychologiczną

- terapię z pedagogiem specjalnym i oligofrenopedagogiem