Nasze przedszkole - Przedszkole nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Przedszkole Nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

KADRA:

Kadrę naszego przedszkola, tworzy zespół kreatywnych i zaangażowanych w pracę z dziećmi oligofrenopedagogów, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na różnorodnych studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych i warsztatach.

Zespół współtworzą również:

- neurologopedzi

- psychologowie

- fizjoterapeuta

- specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

- specjaliści AAC

- surdopedagog

- tyflopedagog

Mgr Kamila Czyżewska - p.o dyrektora przedszkola,

oligofrenopedagog, tyflopedagog,surdopedagog, specjalista komunikacji alternatywnej AAC

Mgr Monika Dabkiewicz- oligofrenopedagog

Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem wg norm PCHDI,

III- stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”.

Prowadzi indywidualna terapię dzieci z autyzmem. Jest założycielem i prowadzącą teatrzyk dziecięcy „W sosnowym gaju” i teatr nauczycieli „Madi”.

Mgr Maria Dawidowicz – oligofrenopedagog

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Posiada licencję do prowadzenia zajęć wg systemu glottodydaktyki ojczystojęzycznej i glottoterapii.

Jest autorką kilku publikacji edukacyjnych dla dzieci.

Mgr Emilia Hadaś- oligofrenopedagog, logopeda , neurologopeda

Podyplomowe studia logopedyczne

Studia podyplomowe z zakresu neulogopedii

Kursy specjalistyczne:

- Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

-Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno- twarzowych

-Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących

Wspomaga dzieci , które jeszcze nie potrafią porozumiewać się za pomocą mowy, pokazując im inne sposoby komunikowania się z otoczeniem.

Mgr Anna Kolasa – oligofrenopedagog

Studia podyplomowe z zakresu:

-Zarządzania Oświatą

-Ewaluacji Projektów Współfinansowanych z UE.

Prowadzi zajęcia Ruchu Rozwijającego dla dzieci z rodzicami, podczas których pokazuje Rodzicom jak czerpać radość ze wspólnej aktywności ruchowej.

Mgr Katarzyna Konderak- psycholog , oligofrenopedagog

Studia podyplomowe

- Pomoc psychologiczna i psychoretapia w nurcie psychodynamicznym

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

- Psychologia kliniczna – specjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

- Psychodietetyka

Wspólnie z Marią Pęczak napisała Program Dydaktyczno-Wychowawczy dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi , który jest wykorzystywany w naszej placówce. Jest także  autorką programu- Trening Toaletowy.

Zajmuje się diagnozowaniem i terapią trudności rozwojowych i adaptacyjnych u dzieci , pomocą psychologiczną i wsparciem rodziny, wspomaganiem rozwoju dojrzałości pokarmowej .

Mgr Joanna Kraszewska – neurologopeda , pedagog

Studia podyplomowe z zakresu logopedii

Studia podyplomowe z zakresu neurologopedii

Zajmuję się usprawnianiem funkcji językowych u dzieci z różnorodnymi problemami.

Mgr Dominika Krysztofik - fizjoterapeuta, oligofrenopedagog , terapeuta integracji sensorycznej

Ukończone kursy specjalistyczne:

- PNF- torowanie nerwowo- mięśniowe

- CRAFTA- leczenie problemów w obszarze czaszkowo- żuchwowym i czaszkowo- twarzowym

- rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 mies. życia

- masaż tkanek głębokich

Swoja pracą pomaga dzieciom osiągnąć najwyższy możliwy poziom samodzielności związanej z ruchem. W formie zabawy dzieci zdobywają nowe umiejętności, pracujemy nad korekcją wad postawy, integracją zmysłowo- ruchową oraz kształtowaniem cech motorycznych.

Mgr Małgorzata Lisiecka- psycholog , oligofrenopedagog

-Studia podyplomowe z psychologii klinicznej

- certyfikat terapeuty behawioralnego nadany przez PSTB

- kursy i szkolenia z zakresu AAC

-hipoterapeuta.

Mgr Katarzyna Szymichowska – oligofrenopedagog , pedagog specjalny

Studia podyplomowe

- Praca z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną

- Kształcenie zintegrowane

Jest współautorką programu realizowanego w naszym przedszkolu  „Wychowujemy przez sztukę” oraz zajęć integracyjnych „Czas dla rodziców”.

Prowadzi zajęcia literacko- plastyczne z elementami doświadczeń fizycznych.

powrót do góry