Przedszkole przyjmuje dzieci  od 3- go roku życia na podstawie Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego wydanego przez rejonową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością:

  • intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym
  • ruchową, w tym z afazją
  • sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna i inne niepełnosprawności)

Dzieci uczęszczające do przedszkola zwolnione są z opłaty stałej, rodzice ponoszą jedynie koszt wyżywienia dziecka.

Nasza wyjątkowa placówka mieści się w parterowym budynku dostosowanym do potrzeb dzieci, otoczonym pięknym ogrodem, z dala od zgiełku i hałasu ulicznego, w pobliżu Parku im. Jana Pawła II. Posiadamy trzy sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, Salę Doświadczania Świata, gabinet psychologa i neurologopedy.

Atutem jest to, iż mamy własną kuchnię. Dzieciom zapewniamy cztery posiłki dziennie. Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu.

Dodatkową zaletą jest dogodna lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej (pętla tramwajowa na Zaspie).

Przedszkole jest bardzo kameralne, dzieci i rodzice nie są tu  anonimowi.

 

Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6.30 do 16.30

W przedszkolu zorganizowane są 4 oddziały przedszkolne. Grupy liczą 5 dzieci. W każdej grupie pracują nauczyciele (oligofrenopedagodzy) oraz pomoc nauczyciela. Codziennie wychowankowie uczestniczą  w zajęciach prowadzonych indywidualnie oraz w mniejszych zespołach.


Priorytetem działalności naszej placówki jest wszechstronny rozwój każdego dziecka poprzez wykorzystanie potencjału, jakim dysponuje w zakresie możliwości psychoruchowych i kompetencji społecznych.

Cele i zadania przedszkola

  • Podejmowanie działań wspierających wszechstronny rozwój dziecka
  • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
  • Zaangażowanie rodziców w realizację zadań przedszkola.
  • Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Praca z każdym dzieckiem prowadzona jest na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET), który jest opracowany przez nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. IPET uwzględnia treści i zadania programowe wynikające z autorskich programów opartych na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN jak i zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W pracy z dziećmi, nauczyciele i specjaliści wykorzystują metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych oraz możliwości dziecka.